วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อน้องๆ "คิดหรรษา" ครั้งที่ 6 มาแล้วค่ะ

รายชื่อน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะหรรษา art kids ครั้งที่6

1 ดญ.วรรณวริณ ลิ่มปนาท บิวตี้
2 ดช.วริทธิ์ ลิ่มปนาท เบส
3 ดช.ณัฐนันท์ นิธิธนัตชินภัทร์ เมย์จัง
4 ดญ.อาริยาพัชร นิธิธนัตชินภัทร์ โมจิณ
5 ดญ.ฐาปนี ฐานะปัตโถ ฟางฟาง
6 ดญ.อารียา ฐานะปัตโถ ฟลุคจัง
7 ดช.ศุภกรณ์ สอนศรี ปลั๊กซ์
8 ดช.สรวิชญ์ สอนศรี ปลื้ม
9 ดช.วงศธร ฉัตรเพ็ชร อิคิว
10 ดญ.พุทธชาด อินทร์ไชยา อินท์
11 ดญ.ณัฏชณิชา สุริยะ พิงค์กี้
12 ดญ.สุจิรา จำปาทิพย์งาม เพลง
13 ดช.ชยทศ ขันชนะ โก้โก้
14 ดช.ฐิติวัฒน์ รักเกียรติเผ่า เต้
15 ดญ.ศิวปรียา ชุ่มเมืองเย็น ไอซ์
16 ดช.ปิยวัฒน์ จันทร์ศิริ เวฟ
17 ดช.ในปาย รัตนพงษ์ ปาย
18 ดญ.ณัชชา มโนภินิเวศ ถิงถิง
19 ดช.พีรดนย์ มโนภินิเวศ ถังถัง
20 ดช.จิรพัฒน์ เหนียวแน่น เวฟ
21 ดญ.ธัญชนก สมจิตร แก้ม
22 ดญ.วรัทยา หารคำ ชมพู่
23 ดช.ธีรัช ปัญญธรรมภรณ์ มิวเซียม
24 ดญ.เบญญา บุญเทียม แพร
25 ดญ.ธมลวรรณ ไชยธวัชพุทธิพร ลาร่า
26 ดช.ฐิติพัทษ์ สนองสิทธ์ ฟลุ๊ค
27 ดช.กชศีส์ นิตรา เท็น
28 ดญ.สิริเพ็ญ ชัยสุรินทร์ ทราย
29 ดญ.ศิริลักษณ์ เหล็กจีน กิ่ง
30 ดญ.ศุภิสรา เสริมกุลเชื้อ ใบตอง
31 ดญ.รยาพร เตชะอำนาจ ปอน
32 ดช.เจษฎา จุลทอง ณุ
33 ดญ.ทิพย์พาภรณ์ โสภา ฟ้า
34 ดช.กันทรากร นุ่มมณี สมาร์ท
35 ดช.กษิดิศ เต็งประเสริฐ ภาม
36 ดญ.นันท์นภัส เต็งประเสริฐ แพรวา
37 ดช.นิสสรณ์ พุทธกุลอนันต์ นิว
38 ดช.ชวัลวิทย์ พุทธกุลอนันต์ นิก
39 ดช.ณภัทร ปล้องชู ณภัทร
40 ดช.วรทย์ กิจจาบัณฑิต จอม
41 ดช.ภคิน แสงสร้อย โนเบล
42 ดญ.อัญญาวีร์ ลิขิตปัญญวัฒน์ เกรซ
43 ดญ.ณัฐกมล พันธุวดีธร มายด์
44 ดช.กรดนัย เกียรติสุข ปอนด์ปั้น
45 ดญ.ณัชชา ชัยชนะวงศาโรจน์ มิ้นท์
46 ดช.ธฤษณุ วิริยะ บิว
47 ดญ.ภัทจิรา ดัชนีย์ ยีนส์
48 ดญ.มนพัทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา มิวนิค
49 ดญ.ลลิล หมั่นทรัพย์ อั่งเปา
50 ดญ.กัญชพร อุดมศิลป์ ไหม

ไม่มีความคิดเห็น: