วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

map
ที่ตั้ง
อาคารจามจุรี 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-22183709
โทรสาร
0-22183708
เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 12.00 – 18.00 น.
ค่าเข้าชม
ไม่มี
Jamjuree Art Gallery
ChulalongKorn University Jamjuree8 Blld.,
Phayathai Rd, Phayatumwan Bangkok 10330
Tel : 0-22183709
Fax : 0-22183708