วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตารางนิทรรศการปี 2553

ห้องนิทรรศการ 1-2
“น้ำค้าง” บุญยิ่ง เอมเจริญ 16 - 29 สค.53
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” กลุ่ม Lifotics (ลิโฟติกส์) 2 – 19 กย.53
“ความรักและความศรัทธา” กิตติ ปริเมธาชัย 24 กย. – 10 ตค. 53
“ศรัทธา” กฤษณะ บุญเทียน 15 ตค. – 4 พย.53
“ธรรมชาติ” ประเทือง เอมเจริญ 11 – 19 พย.53
“ถิ่นไทยงาม” สงัด ปุยอ๊อก 24 ธค.53 – 17 มค.54

ห้องนิทรรศการ 3-4
“โลกหลากศิลป์ของคนพิเศษ นักเรียนโครงการการศึกษาพิเศษฯ รร.สาธิตจุฬาฯ 28 กค.53 – 11 สค.53
“การศึกษาไทย” โครงการประกวดภาพถ่าย จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 18 – 29 สค.53
“บทละครชีวิตที่แตกต่าง” สุรพงษ์ สมสุข 6 – 21 กย.53
“ประสบการณ์แห่งสีสัน” ไพศาล มีสุนทร 24 กย. – 13 ตค. 53
“ตะวันออกบอกตะวันตก” พงศ์เดช ไชยคุตร 17 ตค. – 8 พย.53
“พู่กันเก่า” กลุ่มพู่กันเก่า 12 – 27 พย.53
“ชีวิตคนเอเชีย” Andre Lurde 2 - 18 ธค.53
“ในสองทัศนะ” นเรนฤทธิ์ กุลทอง ธนดล ดีรุจิเจริญ
27 ธค.53 – 16 มค.54

ห้องนิทรรศการชั้น 2
“อารมณ์ทะเล” สาโรจน์ อนันตอวยพร 23 กค. - 12 สค.53
“สารแห่งยุคสมัย” ฐิติพงศ์ พิริยะกิจดำรงกุล 21 สค. - 5 กค.53
“ความฝันของนักเดินทาง” เพชร เชิดกลิ่น 10 - 26 กย.53
“จากภูผาสู่อันดามัน” กลุ่ม 1 - 17 ตค.53
“หิมพานต์ อัศจรรย์” มณตรี มุงคุณ 22 ตค. – 8 พย.53
“ฝัน” กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์ 14 – 29 พย.53

หมายเหตุ : ระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีความคิดเห็น: