วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Art square8


กลับมาแล้ว....งานตลาดนัดArt square8
กิจกรรมพิเศษ ถนนสายวัฒนธรรม จตุรัสศิลป์ ครั้งที่ 8 ( ART SQUARE # 8 )
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม จุฬาฯ / หอศิลป์จามจุรี
ลักษณะงาน กิจกรรมร้านค้า ภาพยนตร์ ดนตรี
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 14 - 16 ธันวาคม 2553 เวลา 16.00 – 21.00น.
สถานที่ บริเวณลานจอดรถรอบหอศิลป์จามจุรี
ระยะเวลาที่รับสมัครกิจกรรมร้านค้า วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2552

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดี ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมร้านค้าและเที่ยวงาน ตลาดนัดศิลปะ “ จัตุรัสศิลป์ ครั้งที่ 8 ” [ ART SQUARE # 8 ]
ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของหอศิลป์จามจุรี ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานศิลปะออกสู่สายตาสาธารณะชนทั่วไป และเพื่อจัดหาเป็นของขวัญของฝาก สำหรับเทศกาลปีใหม่นี้
ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม เวลา 16.00 - 21.00 น.
ณ บริเวณลานจอดรถรอบหอศิลป์จามจุรี
ภายในงานพบกับตลาดงานศิลปะและผลิตภัณฑ์หลากความคิดแบบสนุกๆ มาค้นหาของขวัญเพื่อเป็นของฝากในเทศกาลปีใหม่นี้ และชื่นชมกับกิจกรรมศิลปะ & ดูหนัง ฟังเพลงแบบสบายๆ ในบรรยากาศเป็นกันเอง (ชมฟรีตลอดงาน)

ระยะเวลาที่รับสมัครกิจกรรมร้านค้า วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2552
ผลงาน / สินค้า Handmade ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
- ภาพผลงานศิลปะประเภทต่างๆ
- ของประดับตกแต่งบ้าน
- ของที่ระลึก / เครื่องใช้สอย
- เครื่องประดับ / เครื่องแต่งกาย
- สี อุปกรณ์เครื่องเขียน และ หนังสือ
(ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายขนม อาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่มทุกประเภท)

รับใบสมัครได้ที่ หอศิลป์จามจุรี หรือ Download ใบสมัครได้ที่ : jamjureeartgallery.blogspot.com
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2183709, 085-9457746
(วันราชการ เวลา 10.00 – 18.00น.)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้านค้า
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 กนกกร ล้ำเลิศ
2 กนกพร จงจรวยสกุล
3 กนกวรรณ ทองพรหม
4 กนกวรรณ์ เล็กดำรงศักดิ์
5 กรวรรณ ควรสมบัติ
6 กฤติพงษ์ ทองเนื้อดี
7 กฤษณ์ จิระนันทประวัติ
8 กฤษณ์ จิระนันทประวัติ
9 กวี สุนทรวรรณ
10 กอบกาญจน์ ลิ้มสมบัติอนันต์
11 กอบภัค ปรียาโชติ
12 กอบสิน เจริญศรีสันต์
13 กันยกานต์ จันทร์จรูญ
14 กัลยรักษ์ หิรัญญาชิวรกุล
15 กาญจน์ทวี ธีรคุปต์
16 กาญจนา ต่อชัย
17 กานต์ชนก กันตะ
18 กานตรัตน์ ถิรโสภี
19 กำพล ศรีมหาโพธิ์
20 กิ่งกาญจน์ ภู่สาร
21 กิตติศักดิ์ เล้งลุ้น
22 กิติยา สืบส่ง
23 กิรณา เกรียงวงค์
24 กุลชรี เสียงเย็น
25 กุลวรา อาสนโกมล
26 เกศกพล ไทยขำ
27 เกศินี แซ่เลา
28 เกียรติศักดิ์ เกษรกุหลาบ
29 ขนิษฐา คงคา
30 จรรยา ชัยเจริญพงศ์
31 จรสชนม์ สรานุกุลพันธ์
32 จรินทร์ อักษร
33 จันทิมา อินทรปัญญา
34 จาระไนย อาจสาลิกรณ์
35 จารุณี จันทรกลกิจ
36 จารุวรรณ กัณหารัตน์
37 จิดาภา กฤษเพชรรัตน์
38 จิตรา ปัญญาวิวัฒนาการ
39 จิตรีพร เสมอพงษ์
40 จิติมา วรกานต์ภาวนิยา
41 จุฑามาศ บุญมี
42 จุติพรรษา ศิริพูล
43 ชลธิชา น่าพิมาย
44 ชลลดา พรหมวาส
45 ชลิดา รักษนาเรศ
46 ชวรินท์ กิติมหาศักดิ์
47 ชวรินท์ กิติมหาศักดิ์
48 ช่อทิพย์ แดงเสถียร
49 ชัชวาลย์ แสนอุบล
50 ชัยวัฒน์ นาจาน
51 ชาศิณี วิสารทานนท์
52 ชุติมา จันกิมฮะ
53 ชุติมา โรจน์ประภากร
54 ชุติมาญจน์ ภู่สาร
55 ไชยภัทร เปรื่องเวทย์
56 ญาธินี ตันติวิวัฒน์
57 ฐิตินันท์ เปรมอิสระกูล
58 ณัฏชนกานต์ อัศวจิตตานนท์
59 ณัฐกานต์ อยู่อุดมสุข
60 ณัฐฐา แดงสดใส
61 ณัฐนพธร เอี่ยมไพจิตร
62 ณัฐวรรธ์ วิรัชกุล
63 ณัฐวรรธน์ วิรัชกุล
64 ณัฐวีร์ ลิมปนิลชาติ
65 ณิชร์ ชาทอง
66 ดนพร จรัสแสงสกุล
67 ดรุณี ศรีจุ้ย
68 ไตรเทพ คล้ายจินดา
69 ทนงศักดิ์ รามสงฆ์
70 ทรงวุฒิ ต่อคุ้ม
71 ทวินีย์ บุญตันสา
72 ทัดทรวง ทรัพย์ประเสริฐ
73 ทัดธิดา พัชรังกูร
74 ทัศนา สงคราม
75 ทิพาพร ธรวงศ์ธวัช
76 ธนวรรณ จารุเวศ
77 ธนัญชย์ รอดแก้ว
78 ธวัชชัย อุยมา
79 ธัญญธร กาญจนปนภา
80 ธันธวัช จิตทักษะ
81 ธิดา สุวรรณสาครกุล
82 ธิติวรรณ อัศวธีระธรรม
83 ธีรดา ศรีวัฒนา
84 ธีระพล สิทธิรส
85 นพดารา อรุณสิกขพันธ์
86 นพวรรณ เตชะเสนีย์
87 นัดดา ไกรดิษฐ์
88 นันทิดา ตรีศรีสุภา
89 นาตาลี ซาราว
90 นิชานันท์ สุขมีเกิด
91 นิตต์ณิชา โชติกเสถียร
92 นิรามัย พรมสาร
93 นิศากร เพ็ญสมบูรณ์
94 นิศากร เพ็ญสมบูรณ์
95 นีลนุช ไทยศิริ
96 นีลุบล รัตน์วงศ์โสภา
97 นีลุบล รัตน์วงศ์โสภา
98 นุชจรินทร์ เภรีรัตนสมพร
99 เนชนกร์ จีนเอม
100 บุญเลิศ คมขำ
101 เบญจมาภรณ์ ขุนพลนาควาส
102 เบญจรัตน์ แสงสุริยัน
103 เบญจวรรณ กำมา
104 เบญญาภา ทักษ์ปรัชญากุล
105 ปณิธาน พิชิตหฤทัย
106 ปทิตตา ฮุนตระกูล
107 ปนัดฐา สิริประเสริฐศิลป์
108 ปภาวี ศรีอยู่
109 ประดิฐา พรมศรี
110 ปรัชญ์ ทินราช
111 ปวีณา แก้วมณี
112 ปวีณา แซ่เฮ้ง
113 ปัญญา กลิ่นหอมหวล
114 ปัญญา จันทวงษ์
115 ปัทมา ศิริจรรยา
116 ปาริฉัตร ฮุนตระกูล
117 ปิยนันท์ แก่นสุวรรณ์
118 ผ่องพรรณ มหาศุกร์
119 พงศ์ธรา วชิรมโมกุล
120 พนิตนาฎ โพธิ์กระเจน
121 พรเทพ แซ่เจีย
122 พรพรรณ บุญประทุม
123 พรพัฒ อุทัยวัฒนะ
124 พรรณวดี โชติกุลพงศา
125 พลอยแพรวา บุญตาล
126 พลับ วานิชชัย
127 พลาเดช ณ ป้อมเพชร
128 พิจาริน เลิศสาโรจน์
129 พิชญา คูวัฒนาถาวร
130 พิชิต กิจสุวรรณรัตน์
131 พิมรภัทร จันทะไทล
132 พิสิฐ แสงบุตร
133 เพชรรัตน์ จันทรทิณ
134 เพ็ญศิริ นินประพัฒน์
135 แพท ตั้งอุทัยสุข
136 แพรวพราว สินธุ์ประสิทธิ์
137 ไพบูลย์ ปุริโส
138 ไพรัตน์ ช้อยชด
139 เฟื่องนภา ธชรัตน์
140 ภคิน สร้อยทอง
141 ภรินธร วินิจฉายะจินดา
142 ภัคนิจ สรณารักษ์
143 ภัทร พงศ์ฑีฆายุ
144 ภัทริน ลีลานิรมล
145 ภานุพันธ์ เชาว์วันกลาง
146 ภาภรณ์ จันทร์เพ็ญ
147 ภิชดา แบนสกุล
148 ภิญโญ ทัพพสารดำรง
149 ภิสสรา อุมะวิชนี
150 มนตรี ศรีศักดาราษฎร์
151 มนัสวี บางสุวรรณ
152 มาริสา บุญมาเลิศ
153 มินตรา ติรณปริญญ์
154 เมธานันท์ โอภาสพิมลธรรม
155 ยศพันธ์ ศรีศักดาราษฎร์
156 รพีภัทร มานะสุนทร
157 รวิวรรณ จันทร์แม้น
158 รวี บัวเย็น
159 รักษณีย์ สุทธิกิตติวงศ์
160 รัติภูมิ เกิดชัยฤทธิ์
161 ลลิดา จิตรใจ
162 ละมุล คูเมือง
163 ลาวัณย์ ศรีศักดิ์ดาราษฎร์
164 วณิลดา เวชสวรรค์
165 วรรณชนก ควรสมบัติ
166 วรรณา สมบุญสา
167 วราภรณ์ ลูกศร
168 วราห์ เนียมสุข
169 วริศรา ศุทธกิจ
170 วริสรา ฤทธิ์ทวี
171 วลัยทิพย์ วงษ์ไทย
172 วลัยลักษณ์ จอกแก้ว
173 วัลย์ลิกา พลเสน
174 ว่าที่ ร.ต.นพพร บุญชัยเดช
175 วาสนา แซ่ลี้
176 วาสนา สาระจันทร์
177 วิภา อดิเรกกิตติคุณ
178 วิลาวัลย์ ช้อยชด
179 วีนา อุ่นแอ
180 วีรกานต์ เอกดำรงกิจ
181 วีระชัย บุณน้อย
182 วีรานุช สุรเสียง
183 ศจี น้อยตั้ง
184 ศรัญญา เพ็ชรคุ้ม
185 ศราวดี ฟองเพชร
186 ศิริพรรณ วงษ์สอาด
187 ศุภกฤต ปานรัศมี
188 ศุภชัย สุรินทร์
189 ศุภรัตน์ สงวนสัตย์
190 สกรรจ์ ศรีประภา
191 สมชาย พรเพิ่มพูน
192 สมชาย พินิจทรัพย์
193 สลิลกรณ์ ติรณปริญญ์
194 สายยนต์ วงแหวน
195 สาวิตรี นิ่มละออ
196 สิทธิโชค อิ่มเจริญกุล
197 สุกัญญา นามสัมมา
198 สุชาติ อินเอี่ยม
199 สุชิน ยูรักคุณ
200 สุดจิต สอนซี
201 สุทธิโรจน์ แก้ววงศ์
202 สุทัศนีย์ จิตรใจ
203 สุทัศนีย์ จิตรใจ
204 สุธาสินี กาญจนกิจ
205 สุบรรณ บัวขาว
206 สุพชร ไตรวิจิตรศิลป์
207 สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์
208 สุรศักดิ์ สืบสหการ
209 สุวรรณา เอี่ยมไพจิตร
210 สุวีณา ฟังธรรมมงคล
211 เสาวรส ขุนจันทร์
212 เสาวลักษณ์ สุรวิทย์
213 แสงทิพ วงษ์บุญมา
214 อดิศร หนูหน่าย
215 อติภา เพ็ชรดี
216 อธิกา วานิชบุตร
217 อนพิทย์ เนียมสุข
218 อนุช อรุณวุฒิวงศ์
219 อโนชา ศิริอร
220 อภิรดา มีเดช
221 อรพงศ์ บุญพาล้ำเลิศ
222 อรรถพล เตมีย์กำจรเกียรติ
223 อริสา จานทอง
224 อรุณ สุวิไลย
225 อลงกต อินทร์อาจ
226 อลงกรณ์ เมินทุกข์
227 อลิสา สอนยศ
228 อัจฉรา ใจแสน
229 อัจฉราภรณ์ พงษ์พรวรชิต
230 อัฉริยา กล้าสมุทร
231 อัชรี แก้วประเสริฐ
232 อาคม แหยมแก้ว
233 อาทิตย์ษณีย์ เจริญรัตน์
234 อาทิติยา ทรัพย์เอนก
235 อาภาวรรณ สังข์ศิริ
236 อุมาพร พิมพิทักษ์
237 เอกชัย ต่อคุ้ม
238 เอมินาท ยั่งยืน
239 โอภาส นุชนิยม
240 วิภาภรณ์ จันทร์เพ็ญ

ไม่มีความคิดเห็น: