วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

การประกวดแบบจำลองประติมากรรม ครั้งที่ 2


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การประกวดแบบจำลองประติมากรรม ครั้งที่ 2

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดำริที่จะจัดสร้างงานประติมากรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ เพื่อเสริม
ภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศทางศิลปะในมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอเชิญชวนบุคคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน
ส่งแบบจำลองประติมากรรมเข้าร่วมประกวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวคิดในการสร้างสรรค์ประติมากรรม
จากนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะเป็นที่พึ่งพาให้กับสังคมและประเทศชาติในฐานะ
เสาหลักของแผ่นดิน และเป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและคนเก่ง อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์
6 ประการ คือ “ ก้าวหน้า ยอมรับ เข้มแข็ง เกื้อกูล และเป็นสุข ”

สถานที่ติดตั้งงานประติมากรรม

บริเวณลานเอนกประสงค์ ด้านข้างหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์

2. ลักษณะของประติมากรรม
2.1 ต้องมีรูปแบบ สัดส่วน และขนาดที่เหมาะสมกับที่ตั้งในบริเวณใกล้อาคารหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นอาคารอนุรักษ์และมีความสำคัญในประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพภูมิทัศน์และการใช้งานในพื้นที่เดิม
2.2 วัสดุที่ใช้ในจัดสร้างประติมากรรมต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ
2.3 งบประมาณในการจัดสร้างงานประติมากรรมอยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
2.4 ลักษณะของแบบร่างและแบบจำลองที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถสื่อให้เห็นถึงแนวความคิด
ที่กำหนด ขนาด สัดส่วนที่เหมาะสม และมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปขยายเพื่อจัดสร้างต่อไป
2.5 แบบจำลองประติมากรรมที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า 60 ซม. และใช้วัสดุ
ที่มีความแข็งแรงสามารถนำไปจัดแสดงในภายหลังได้
3. ผู้มีสิทธิ์ส่งแบบจำลองประติมากรรมเข้าประกวด
บุคคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
1. ผู้ส่งผลงานหนึ่งท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานไม่เกิน 1 ชิ้น
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือแสดงต่อสาธารณชนที่ใดมาก่อน

4. การส่งผลงาน

4.1 ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมลงชื่อลายลักษณ์อักษรไว้เป็นสำคัญ
4.2 ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งประวัติของตนเอง รายละเอียดและรูปถ่ายของผลงานที่เคยสร้างสรรค์มาในอดีต
4.3 ผู้ส่งผลงานจะต้องนำส่งผลงานด้วยตนเอง ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแบบร่าง คำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ ขนาดของประติมากรรมที่จะจัดสร้างจริง และในกรณีที่ผลงานนั้น ต้องมีแท่นฐานรองรับ ผู้ส่งผลงานจะต้องระบุขนาดและวัสดุให้ชัดเจนด้วย
4.4 ให้กำหนดตำแหน่งที่เสนอแนะติดตั้ง พร้อมอธิบายเหตุผล

5. คณะกรรมการประกวดแบบจำลองประติมากรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอธิการบดี ได้มีประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการประกวดแบบร่างและแบบจำลองประติมากรรม
ดังรายนามต่อไปนี้
1.รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี (ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม) กรรมการที่ปรึกษา
2.รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์) กรรมการที่ปรึกษา
3.ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ .ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์) ประธานกรรมการ
4.รองศาสตราจารย์สัญญา วงศ์อร่าม กรรมการ
5.รองศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล กรรมการ
6.อาจารย์ตระการ พนมวัน ณ อยุธยา กรรมการ
7.หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ (นายกรรชิต จิตระทาน) กรรมการ
8.ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ ฝ่ายกิจการหอศิลป์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอกพลากร) กรรมการ
9.เจ้าหน้าที่บริหารงานหอศิลป์ (นางสาวหรรษา คำล้วน) เลขานุการ

6. การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการประกวดแบบจำลองประติมากรรม ถือว่าเป็นที่สุดและจะอุทธรณ์มิได้

7. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
หมายเหตุ
1. หากผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับการจัดสร้างเป็นประติมากรรมขนาดเท่าจริง ในสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างด้วยงบประมาณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะให้ศิลปินปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
8. ลิขสิทธิ์
8.1 ผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นสมบัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8.2 ผลงานประติมากรรมที่ส่งเข้าประกวด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สงวนสิทธิ์ในการขอยืม
มาจัดแสดง และจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ
9. กำหนดเวลา
9.1 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7กรกฎาคม 2554 (ในวันราชการ) เวลา 10.00น. ถึง เวลา 17.00น. ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.2 กำหนดส่งแบบจำลองประติมากรรม
ศิลปินจะต้องนำส่งผลงานด้วยตนเอง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 ถึง วันศุกร์ที่
29 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.30 น. ถึง เวลา 17.00น. ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.3 การคัดเลือกและตัดสินผลงาน
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554
9.4 ประกาศผลการตัดสิน
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-22183709 (www.jamjureeartgallery.blogspot.com)
9.5 การรับผลงานคืน
ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สามารถรับงานคืนได้ ในวันราชการ ระหว่างวันพุธที่
10 สิงหาคม 2554 ถึงวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 ถึง เวลา 17.00น. ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผลงานแบบจำลองประติมากรรมชำรุดเสียหายหรือสูญหายด้วยเหตุสุดวิสัยในระหว่างการดำเนินการประกวด
การส่งผลงานและการรับผลงานคืน ให้ทำในวันเวลาที่กำหนด หากผลงานประติมากรรมที่เจ้าของงานไม่มารับคืนภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ให้ถือว่า เจ้าของงานชิ้นนั้นยินยอมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: