วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

workshop ทิวทัศน์หรรษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม"ทิวทัศน์หรรษา"
1 ดาริชา สุธีวงศ์
2 วิริสา เตชะบุญ
3 ธิตินาฏ ขุนมธุรส
4 กิตติ สอนศรี
5 เขมิกา ปาวระรัต
6 พรพิฒ อุทัยวัฒนะ
7 มณทิรา แซ่กี่
8 เกศรา โกรจรัส
9 วิจิตรา ไกรจรัส
10 ณัฐวรรณ แสนแสง
11 สุทธิกร งาคม
12 วีรยา ทนงกิจ
13 ชนิดา สงสาร
14 เสี่ยงจุน หลี่
15 ขวัญเจตรขจี หาญกล้า
16 ณัฐชยา สุวรรณศรี
17 พิมพกานต์ วีระชนย์
18 บุญยืน สระทองพิมพ์
19 พรสวรรค์ ธูปสุวรรณ์
20 ศธิดาพร อุทิศ
21 เพ็ชรรัตน์ แสงดอกไม้
22 จุฑาทิพย์ ชื่นอารมย์
23 สุกัญญา ค้ำชู
24 ชลันลักษณ์ จันทร์วันเพ็ญ
25 รสสุคนธ์ พงษ์ทอง
26 วรวรรณ เริงวรรณ
27 ชนิศรา เค้าฉิม
28 คณัสพิสิษฐ์ เตียสกุล
29 เรวดี แก้วแสงแจ่ม
30 ทัศนีย์ ผิวขำ
31 จุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย
32 ประทุม ฉัตรมงคล


กิจกรรมพิเศษ โครงการถนนสายวัฒนธรรม ”ศิลปะหรรษา”
ชื่อกิจกรรม Workshop – Watercolor “ทิวทัศน์หรรษา”
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน อบรมสีน้ำสำหรับผู้ใหญ่
ระยะเวลาที่รับสมัคร วันนี้ – 17 มิถุนายน 2554
ระยะเวลาที่จัดอบรม 9,23,30,31 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00น.
สถานที่จัดอบรม หอศิลป์จามจุรี และพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สถานที่ส่งใบสมัคร หอศิลป์จามจุรี (สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งแฟ็กที่หมายเลข 0-22183708)
สถานที่ขอรับใบสมัคร ห้องสมุดคณะต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ศูนย์หนังสือจุฬาฯ,
หอศิลป์จามจุรี หรือ Download ได้ที่ jamjureeartgallery.blogspot.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-22183709 / 085-9457746 ในวันราชการ เวลา 10.30 – 18.00น.

แนวความคิด
ตามที่หอศิลป์จามจุรี เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะอาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากร และศิลปิน ตลอดจนผลงานศิลปกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวบรวมไว้ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 ชั้น 2 รอบอาคารจามจุรี 8 นั้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานศิลปะเพิ่มขึ้น
สำนักบริหารงานวัฒนธรรมจึงได้จัดกิจกรรม Workshop – Watercolor “ทิวทัศน์หรรษา” ขึ้น ในระหว่างวันที่ วันที่ 9, 23, 30,31 กรกฎาคม 2554
ผู้ร่วมงานดังกล่าวข้างต้น นอกจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสร้างผลงานศิลปะแล้วยังได้รับรสสุนทรียศิลป์ ความจรรโลงใจ ฝึกสมาธิ การวางแผนการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างกิจกรรมนันทนาการอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. ปฏิบัติตามพันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในการผสมผสานศิลปะเข้ากับวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานศิลปะ และสามารถนำศิลปะมาสร้างกิจกรรมนันทนาการ ทำให้ศิลปะมีบทบาทในชีวิตเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรสทางสุนทรียศิลป์ และภาคภูมิใจในการสร้างผลงานศิลปะด้วยตนเอง
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความรู้ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมหอศิลป์ และเป็นการบริการวิชาการศิลปะให้กับเด็กๆที่สนใจโดยทั่วไป

ระยะเวลาจัดกิจกรรม
วันที่ 9, 23 กรกฎาคม 2554 จัดอบรม ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 กรกฎาคม 2554
09.00-12.00น. วิทยากรบรรยายพร้อมแนะนำเทคนิควิธีการใช้สีน้ำเบื้องต้น
ปฏิบัติการใช้สีน้ำในการเขียนทิวทัศน์


23 กรกฎาคม 2554
09.00-12.00น.น. วิทยากรบรรยายพร้อมปฏิบัติการใช้สีน้ำในการเขียนทิวทัศน์
บริเวณรอบหอศิลป์จามจุรี

วันที่ 30,31 กรกฎาคม 2554 จัดอบรม ณ พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ตารางกิจกรรม
30 กรกฎาคม 2554
07.00น. ออกเดินทางจากหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.00น. ถึงท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
10.00น. ถึงพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
สักการะพระอนุสาวรีย์รัชกาลที่๕ (มัคคุเทศน์นำชมพระจุฑาธุชราชฐาน)
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน และเข้าที่พักสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล
13.00น. วิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการจิตรกรรมสีน้ำทิวทัศน์ทะเล
17.00น. นัดพบพูดคุยถึงกระบวนการสร้างสรรค์พร้อมนัดหมายกิจกรรมสำหรับวันต่อไป
18.00น. รับประทานเย็นตามอัธยาศัยและพักผ่อน
31 กรกฎาคม 2554
07.30น. รับประทานอาหารเช้า ณ อาคารฝึกอบรม
09.00น. นัดพบกัน ณ เรือนไม้ริมทะเล อาคารบริการ พระจุฑาธุชราชฐาน
วิทยากรบรรยาย และปฏิบัติการจิตรกรรมสีน้ำทิวทัศน์ทะเล
12.00น. รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.00น. นัดพบกัน ณ เรือนไม้ริมทะเล อาคารบริการ พระจุฑาธุชราชฐาน
มอบประกาศบัตรและเดินทางกลับ
18.00น. ถึงหอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำเนินงาน

จัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบพื้นฐาน และมีประโยชน์ใช้สอย สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประดิษฐ์สร้างสรรค์แบบง่ายๆ และสวยงาม ประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น: