วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

workshop art kids

รายชื่อน้องๆ"คิดหรรษา"ค่ะ
1 เด็กหญิง พัทธ์ธิตา คงทอง
2 เด็กชาย พลัฎฐ์ มะบุตร
3 เด็กหญิง ชัญญาภัค มะบุตร
4 เด็กชาย จิรพัฒน์ เหนียวแน่น
5 เด็กหญิง สุจิรา จำปาทิพย์งาม
6 เด็กชาย ชยทศ ขันชนะ
7 เด็กหญิง ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์
8 เด็กชาย ภูฟ้า ภูมิเพชร
9 เด็กชาย ภูดิส แสงสร้อย
10 เด็กหญิง อาทิตยา แซ่ลี้
11 เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ โยพะนักศักดิ์
12 เด็กชาย องอาจ ดิษยะกมล
13 เด็กหญิง พุทธชาต อินทร์ไชยา
14 เด็กชาย อามีน แก้วกระจ่าง
15 เด็กหญิง อาทิตยา แก้วกระจ่าง
16 เด็กชาย ภาคิน จำปาคำ
17 เด็กหญิง สิริเพ็ญ ชัยสุรินทร์
18 เด็กหญิง ณัชชา มโนภินิเวศ
19 เด็กชาย พีรดนย์ มโนภินิเวศ
20 เด็กชาย ศุภกร พัฒนวศิน
21 เด็กหญิง สิริภัทร พัฒนวศิน
22 เด็กหญิง ธัญชนก สมจิตร
23 เด็กหญิง ธริชา สุธีวงศ์
24 เด็กหญิง ธัชชา สุธีวงศ์
25 เด็กชาย ณภัทร ปล้องชู
26 เด็กหญิง ชลิดา เขมจิรากุลศิริ
27 เด็กหญิง พัทร์ธิดา เลิศชัยประเสริฐ
28 เด็กชาย บุญชัย เลิศชัยประเสริฐ
29 เด็กชาย อังกูร บูรณพงษ์
30 เด็กหญิง อิงครัตน์ พัชร์เลิศรวี
31 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ รักเกียรติเผ่า
32 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ อัคนิบุตร
33 เด็กหญิง ศิวปรียา ชุ่มเมืองเย็น
34 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สุริยะ
35 เด็กหญิง เบญญา บุญเทียม
36 เด็กหญิง ธัญญ์กมน ยงกิจธนะรัตน์
37 เด็กชาย สรวิชญ สอนศรี
38 เด็กชาย วงศธร ฉัตรเพ็ชร
39 เด็กชาย ปริพัฒน์ อ่องหร่าย
40 เด็กชาย ศุภกรณ์ สอนศรีกิจกรรมพิเศษ โครงการถนนสายวัฒนธรรม ”ศิลปะหรรษา”
ชื่อกิจกรรม Workshop – Art Kids : คิดหรรษา ครั้งที่ 5 ”
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน อบรมศิลปะสำหรับเด็ก
ระยะเวลาที่รับสมัคร วันนี้ – 17 มิถุนายน 2554
ระยะเวลาที่จัดอบรม 2,9,23 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 - 16.00น.
สถานที่จัดอบรม หอศิลป์จามจุรี ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2
สถานที่ส่งใบสมัคร หอศิลป์จามจุรี (สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งแฟ็กที่หมายเลข 0-22183708)
สถานที่ขอรับใบสมัคร ห้องสมุดคณะต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ศูนย์หนังสือจุฬาฯ,
หอศิลป์จามจุรี หรือ Download ได้ที่ jamjureeartgallery.blogspot.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-22183709 / 085-9457746 ในวันราชการ เวลา 10.30 – 18.00น.

แนวความคิด
ตามที่หอศิลป์จามจุรี เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะอาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากร และศิลปิน ตลอดจนผลงานศิลปกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รวบรวมไว้ และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 อาคารจามจุรี 8 นั้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเด็กๆที่สนใจมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพิ่มขึ้น ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม “Workshop Art Kids : คิดหรรษา ครั้งที่ 5” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2,9,23 กรกฎาคม 2554
ผู้ร่วมงานดังกล่าวข้างต้น นอกจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการสร้างผลงานศิลปะแล้วยังได้รับรสทางสุนทรียศิลป์ ความจรรโลงใจ ฝึกสมาธิ การวางแผนการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างกิจกรรมนันทนาการอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. ปฏิบัติตามพันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในการผสมผสานศิลปะเข้ากับวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานศิลปะ และสามารถนำศิลปะมาสร้างกิจกรรมนันทนาการ ทำให้ศิลปะมีบทบาทในชีวิตเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรสทางสุนทรียศิลป์ และภาคภูมิใจในการสร้างผลงานศิลปะด้วยตนเอง
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และความรู้ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมหอศิลป์ และเป็นการบริการวิชาการศิลปะให้กับเด็กๆที่สนใจโดยทั่วไป

การดำเนินงาน
จัดอบรมให้กับเด็กๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ฝึกสมาธิ และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบพื้นฐาน และมีประโยชน์ใช้สอย สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประดิษฐ์สร้างสรรค์แบบง่ายๆ และสวยงาม ประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น: