วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

“ศิลปะและกระดาษ ”( ART AND PAPER)นิทรรศการ                                           “ศิลปะและกระดาษ ”( ART  AND PAPER)
ศิลปิน                                                    โกศล  พิณกุล (KOSOL  PINGUL)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    13 – 26 พฤษภาคม 2556
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2
แนวความคิด
ที่มาของการสร้างสรรค์เกี่ยวกับสื่อวัสดุ
การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือ
1.การใช้กระดาษชนิดต่าง ๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน
2.การวาดภาพระบายสีบนกระดาษ
เรื่องราวและแนวคิด
เรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือ
1.       เรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการ
เลียนแบบของจริง
2.       เรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: