วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

“ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 7 ปี2556”
นิทรรศการ                                        “ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 7 ปี2556” ( 7th Master of Fine Arts Exhibition 2013)
ศิลปิน                                                 นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                 สาขาทัศนศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 Master of Fine Arts Graduate Students Programme  in Visual Arts
 Faculty of Architecture ,  King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang)
ลักษณะงาน                                           จิตรกรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง                     6 – 28 เมษายน 2556
ห้องนิทรรศการ                           ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4
แนวความคิด
หลักการและเหตุผล
                การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts) ของสาขาวิชาศิลปกรรม เปิดโอกาสกว้างอย่างไม่มีขีดจำกัด นักศึกษาสามารถแสดงออกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้ในทุกรูปแบบโดยไม่จำกัดเทคนิค และวิธีการนำเสนอ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษาและสังคมภายนอก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการนำผลงานเหล่านั้นรวบรวมมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้ออกสู่สาธารณะชน สร้างประสบการณ์ตรงต่อนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 24 คน 
1.  นายมาตุภูมิ  หมานนุ้ย
2.  นายพิริยะ  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์
3.  นายพิเชษฐ์  ชูพุ่ม
4.  นายจามร  นิ่มนาค
5.  นายอภิรัฐ  แก้วประทุม
6.  นายพรหมพิริยา  คงสถิตย์
7.  นายกิตติพันธุ์  ชินวรรณโชติ
8.  นายกิตติพงษ์  ชินวรรณโชติ
9.  นายอลงกต  ใจสงค์
10.  นางสาวปานวาด  วิไลภรณ์
11.  นางสาวสุธาสินี  อรัณยะปาล
12.  นางสาวศิวพร  พันธุ์ดี
13.  นายสรา  สุขการณ์
14.  นายกอบบุญ  ฉัตรไกรเสรี
15.  นางสาวศุภมาส  ทวีโชติภัทร์
16.  นายธีระพงษ์  โพธิสาร
17.  นางสาวเมทินี  บุญวงค์
18.  นางสาวปกฉัตร  วรทรัพย์
19.  นายกรวิวัฒน์  บุญศรี
20.  นางสาวพีรภัทร์  โชคดำรงสุข
21.  นายดนุพล  ทองอินทร์
22.  นางสาวกิตติยาภรณ์  ศรชัย
23.  นายพีรเวทย์  กระแสโสม
24.  นายคมกฤช  งามเชื้อ

ไม่มีความคิดเห็น: