วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

รายชื่อน้องๆกิจกรรมART KIDS : คิดหรรษา*7

ARTKIDS : คิดหรรษา ครั้งที่7
ลำดับ ชื่อ -นามสกุล ชื่อเล่น
1 ด.ญ.ปวีร์อาย์ อมรเดชเทวินทร์ อาย
2 ด.ญ.ลลิล หมั้นทรัพย์ อั่งเปา
3 ด.ช. ลภน หมั้นทรัพย์ เอเป้
4 ด.ช. ศุภกรณ์  สอนศรี ปลั๊ก
5 ด.ช.สรวิชญ์ สอนศรี          ปลื้ม
6 ด.ญ.พัทธ์ชิตา คงทอง ชิงเป่า
7 ด.ญ.ภัคจิรา ดัชนีย์ ยีนส์
8 ด.ช.ธฤษณ  วิริยะ บิว
9 ด.ญ.พิมพ์ชนก ดัชนีย์ มีน
10 ด.ญ.สุพรทิพย์ สิงดิบุตร ข้าวปั้น
11 ด.ช.ปุญญพัฒน์ อัคนิบุตร  ออตโต้
12 ด.ช.ชินพัฒน์ สิทธิชัยกาญจน์  ฟีฟ่า
13 ด.ช.พรหมพีระ แสงดารา ถั่วพู
14 ด.ช.ธนศร แสงสุวรณ เจมส์
15 ด.ญ.จีระภัทร์ พาชี  เพลง
16 ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุริยะ พิ้งค์กี้
17 ด.ญ.ดลยา  คุ้มทอง น้ำพริก
18 ด.ช.ดนัยนพ คุ้มทอง ข้าวปั้น
19 ด.ญ.สาธิตา อสุนี ณ อยุธยา  บัว 
20 ด.ช. วรปรัชญ์ อุโณทัย แบงค์
21 ด.ช.ธนกฤต นวลขลิบ เจมส์
22 ด.ช.ธีร์นิธิ นวลขลิบ เจฟฟ์
23 ด.ช.สรรวัชญ์ ลี้จันทรากุล แบงค์
24 ด.ช.ภัทรพล วรรณสันทัด พฤกษ์
25 ด.ช.ภัทรชัย วรรณสันทัด พร้อม
26 ด.ญ.ภรภัทร์ วรรณสันทัด พลอย
27 ด.ญ.สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์ สร้อย
28 ด.ช.วิชชา จูวงศ์ โจ๊กเกอร์
29 ด.ช.ธนนรักษ์ สินแน่นพันธ์ เวฟ
30 ด.ญ.จารุมน จิณณวาโส เอล์ฟ
31 ด.ช.อินทัช ชัยเชิดชูวงศ์ ไอซ์
32 ด.ญ.ดารินทร์ สุ่มแขนหาญ อินทร์
33 ด.ช.กิตติณัฐ สุ่มแขนหาญ เอิร์ธ
34 ด.ญ.พุทธชาด อินทร์ไชยา อิน
35 ด.ญ.อัญมณี ศรีละพุก มะปราง
36 ด.ญ.พลิน ปิ่นแก้ว เพลิน
37 ด.ญ.ธัญญวรรณ วรานุศุภากุล ปัน
38 ด.ช.เจนวิทย์ จันทิมากร ทิว
39 ด.ช.กชศีส์ นิตรา เทน
40 ด.ญ.เบญญา บุญเทียม แพร
41 ด.ญ.สุดารัต มโนทัย ปลา
42 ด.ช.สรวิชญ์ เจริญกิตติญานนท์ ไตเติ้ล
43 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ทรงสอาด เบลล์

ไม่มีความคิดเห็น: